Vi xử lý Core i7 – cuộc đua mới của các nhà sản xuất MTXT?