Macromedia Flash - Tự động copy ảnh trong vùng làm việc flash