Cấu hình TCP/IP để sử dụng DHCP và địa chỉ IP tĩnh cùng lúc