Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 26): Tạo đồ họa SmartArt

SmartArt cho phép bạn truyền tải thông tin bằng đồ họa thay vì chỉ sử dụng văn bản. Có nhiều kiểu để lựa chọn, bạn có thể sử dụng để minh họa cho nhiều kiểu ý tưởng khác nhau trong Word 2016.

Hãy xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về cách tạo đồ họa SmartArt trong Word 2016: