Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 6): Căn chỉnh bố cục trang

Định dạng văn bản nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người đọc vào các phần cụ thể của tài liệu và nhấn mạnh thông tin quan trọng chứa trong đó. Một khía cạnh định dạng mà bạn sẽ cần phải cân nhắc khi tạo văn bản tài liệu là có nên thực hiện căn chỉnh bố cục trang hay không. Bố cục trang ảnh hưởng đến cách xuất hiện nội dung trên trang và bao gồm định hướng, lề và kích thước của trang.

Mời bạn tham khảo thêm video dưới đây để tìm hiểu thêm căn chỉnh bố cục trang trên Word 2013: